Навчально-розвивальна технологія «Логіки світу»

Метою технології «Логіки світу» є навчити дітей:

  • самостійно й нестандартно міркувати;
  • обґрунтовувати свою думку;
  • не боятися завдань із багатьма варіантами розв'язання;
  • обирати один із варіантів та обґрунтовувати свій вибір.

Технологія «Логіки світу» передбачає завдання на:

  • конструювання;
  • знаходження закономірностей;
  • порівняння;
  • використання алгоритмів;
  • логічні операції «і», «не»;
  • операції з множинами.

Історико-педагогічна довідка

Автором навчально-розвивальноі' техноло­гії «Логіки світу» є Ірина Стеценко, науковий співробітник Міжнародного науково-навчаль­ного центру інформаційних технологій та систем НАН України і МОН України (м. Київ).

За фахом вона інженер-математик. Однак уже на четвертому курсі університету працюва­ла вчителем інформатики у старших класах спе­ціалізованої школи, потім — у середніх і молод­ших класах, а після закінчення ВНЗ — у дитячому садку. Тому вчена має досвід роботи з дітьми від 3-х до 17-ти років. Це і дало поштовх до ство­рення розвивальної технології «Логіки світу».

Методична інформація

Технологія «Логіки світу» спрямована на роз­виток дивергентного мислення, уяви, твор­чих здібностей, здібностей до дослідницької діяльності, гнучкості й оригінальності мислення. Під час занять дошкільнята навчаються само­стійно здобувати знання й використовувати їх на практиці.

Цілеспрямований інтелектуальний розвиток дитини може забезпечити організація факуль­тативних (гурткових) занять, під час яких, діти розв'язують нестандартні задачі за програмою «Логіки світу».

Заняття за технологією «Логіки світу» прово­дяться у формі інтелектуальної гри або дослідження. Діти разом із казковими героями подорожу­ють по Країні цікавих запитань і намагаються дати точні відповіді на запитання. Оригінальні арифметичні й геометричні задачі, задачі з тео­рії множин, математичної логіки, конструювання (на площині та у просторі), комбінаторики пода­но у цікавій та легкій для сприйняття формі. Діти закріплюють уявлення про геометричні фігури, навчаються розділяти складні фігури на більш прості, порівнювати предмети за різними озна­ками, досягати поставленої мети, використо­вуючи лише заданий, суворо обмежений набір засобів.

Навчально-розвивальний курс «Логіки сві­ту» спрямований на розвиток нестандартного мислення в дітей. Розв'язуючи завдання курсу, діти вчаться грамотно обґрунтовувати свій по­гляд, самостійно приймати рішення, не боятися завдань з багатьма варіантами розв'язку.

Методика «Логіки світу» використовується в різних областях України.

Заняття за методикою «Логіки світу» про­водяться у формі гри. Дитина отримує ігрові завдання від Капітошки, що пожвавлює інтерес дітей до вправ.

Розв'язуючи завдання, діти використовують лише заданий, чітко обмежений набір елементів для конструювання. Набір містить фігури із чер­воного, жовтого й зеленого картону. Фігури най­краще зберігати в пеналі, який можна зробити з дев'яти сірникових коробок.

Завдання кожного типу об'єднані за прин­ципом «від простого до складного», і зазвичай дитина навіть не помічає переходу від прос­тих до складних завдань. Слід звертати увагу не лише на правильність розв'язування кожно­го завдання, а й на правильне обґрунтування рішення.

Завдання на конструювання потрібні переду­сім для повторення на початку навчального року.

У процесі конструювання композиції діти порівнюють викладені силуети з еталоном, знаходять помилки в зображенні, при цьому обов'язково пояснюють свої дії.

Завдання на конструювання ускладнюється додатковим завданням: перш ніж викласти ма­люнок, його треба розфарбувати. Можна також запропонувати виконати завдання на конструю­вання, маючи лише схеми й цифри.

Розв'язуючи завдання на порівняння, діти вчаться визначати властивості, що відрізня­ють одну геометричну фігуру від іншої (форма, колір, розмір), учаться визначати геометричні фігури, що мають забарвлення, яке відрізняєть­ся від визначеного.

Наприклад, розглядаючи геометричні фі­гури, діти помічають, що майже всі квадрати мають жовте забарвлення, і виокремлюють квадрат, що має інший колір. Іноді ж треба не знайти різницю, а зробити так, щоб фігури відрізнялися одна від одної, наприклад, зама­лювати одну з них. Як і багато інших завдань у курсі «Логіки світу», ці завдання мають багато варіантів розв'язання. Завдання допоможуть дітям ознайомитися з поняттям «множина».

Діти із задоволенням розв'язують завдання на пошук закономірностей розташування гео­метричних фігур. Подобаються дітям завдання з умовою, записаною у вигляді казки. Ці завдан­ня в курсі «Логіки світу» об'єднані під назвою «Знайди хатинку для кожної фігурки» і є при­кладом найпростіших завдань із використанням алгоритмів. Правила руху геометричних фігур чітко визначені, карта міста є алгоритмом їх руху, що представлений графічним способом.

Є в курсі «Логіки світу» завдання з елемен­тами геометричної комбінаторики. У процесі розв'язання завдань діти вчаться комбінувати геометричні фігури за певною умовою. Необ­хідно не лише розмістити силуети в полі для гри відповідно до умов завдання, а й зробити так, щоб усі силуети відрізнялися один від одного.

Поділимося на три підгрупи. Завдання для всіх однакове: побудуйте з геометричних фігур яко­мога більше різних будиночків у клітинках.

Будиночок складається з одного квадрата й од­ного трикутника. У кожну клітинку ви можете по­класти лише одну геометричну фігуру.

Умова для підгрупи 1, 3: будинки можуть торка­тися один одного стінками.

Умова для підгрупи 2: будинки можуть торкати­ся один одного лише кутами.

І не забудьте, що всі будинки мають бути різ­ними!

Одне з найголовніших завдань, які ми стави­мо перед собою, — навчити малюків міркувати, грамотно обґрунтовувати свою думку, самостій­но приймати рішення, не боятися завдань із ба­гатьма варіантами розв'язку. Досягненню цієї мети сприяє використання в дошкільній освіті нових інформаційних технологій, зокрема курсу «Логіки світу».

Кiлькiсть переглядiв: 4099