«Ейдетика для малюків» О. Пащенко

Ейдетика сприяє розвитку логічного й асоціативного мислення, пам'яті, полегшує обробку інформації.

Прийоми ейдетики:

  • графічні трансформації: піктограми;
  • тактильні і предметні асоціації: звукові, смакові, нюхові;
  • вільні асоціації, пов'язані з предметними образами: колірні; геометричні; асоціації за друдлами.

Методичні рекомендації

Для забезпечення реалізації завдань освітньої лінії «Дитина в сенсорно-пізнавальному просто­рі» педагогам ДНЗ рекомендуємо:

1) формувати сенсорно-пізнавальну, матема­тичну та логічну компетентності шляхом:

  • формування пізнавальної активності у про­цесі організації життєдіяльності дітей протя­гом перебування в дошкільному навчальному закладі;
  • організації різноманітних дидактичних занять логіко-математичного спрямування, що за­безпечують мотивацію дітей до пізнання, спря­мовують їхні розумові зусилля, стимулюють роз­виток психічних процесів;
  • добору дидактичного матеріалу, спеціальних розвивальних ігор, що передбачають практичну дію з предметами або їх замінниками;
  • організації розумової діяльності в повсякден­ному житті, яка б ставила дитину перед необхід­ністю спрямувати свої інтелектуальні здібності на пошук і вибіркове використання знань і вмінь для розв'язання конкретних завдань;
  • створення відповідного розвивального предметно-ігрового середовища;

2) сприяти впровадженню інноваційних тех­нологій, що підвищують результативність логіко-математичного розвитку, є прийнятними для ро­боти з дошкільниками протягом усіх періодів їхнього розвитку, зорієнтовані на індивідуаль­ний підхід до дитини і забезпечують реалізацію освітніх завдань відповідно до вимог Державного стандарту;

3) здійснювати моніторинг освітньої роботи з дітьми щодо сформованості сенсорно-пізна­вальної, математичної компетентності та логіч­них умінь;

4) проводити просвітницьку роботу з батька­ми для ознайомлення із сучасними перспектив­ними педагогічними технологіями із зазначеної проблеми й подальшого їх використання.

Кiлькiсть переглядiв: 2922