Інтелектуальні ігри Нікітіних

Інтелектуальні ігри Нікітіних:

 • дають змогу планувати заняття за принципом від простого до складного;
 • стимулюють розвиток творчих здібностей із раннього дитинства;
 • формують умови для випереджувального розвитку здібностей;
 • створюють атмосферу вільної і радісної творчості;
 • формують у батьків уміння стримуватися, не заважати малюку самостійно думати і прий­мати рішення.

Історико-педагогічна довідка

Борис Павлович та Олена Олексіївна Нікітіни — класики вітчизняної педагогіки й автори низки розвивальних ігор для дітей. Саме вони на прикладі своєї сім'ї ще в радянські часи пока­зали, що, ламаючи застарілі стереотипи у вихо­ванні, можна допомогти дитині стати самостій­ною, гармонійно розвиненою особистістю.

Науковці з 60-х років XX століття стали ві­домими у СРСР, а пізніше — у Німеччині, Японії та інших країнах. У період найбільшої популяр­ності (70-ті — 8о-ті роки XX ст.) книжки Нікіті­них розходилися мільйонними тиражами, у їхній будинок щорічно приїздило до 1000 гостей, на зустрічі й лекції в різних містах Радянського Союзу приходили сотні людей. Багато хто вва­жає, що саме самовіддана праця Нікітіних при­вернула увагу громадськості до унікальних мож­ливостей раннього розвитку дітей і свого часу заклала основи для того, що тепер називається «свідомим батьківством».

Методична інформація

Методика Нікітіних сприяє повноцінно­му розвитку дітей, базується на різноманітних іграх із кубиками, цеглинками, квадратами, конструкторами. Вона загальнодоступна, і кожен може її використовувати. Методика ґрунтується на тому, що гальмувати і прискорювати розвиток дитини не можна, слід лише стежити, як розви­вається дитина, і допомагати їй у цьому.

Перша умова успішного розвитку — ранній по­чаток. Тому Нікітіни пропонують використовува­ти свої ігри з раннього віку.

Безліч завдань дитина вирішує сама.

Завдання даються в різній формі:

 • у вигляді малюнка;
 • у вигляді моделі;
 • у вигляді креслення;
 • в усній або письмовій формі.

Ігри:

 • «Чудо-куб» («Кубики для всіх»);
 • «Унікуб»;
 • «Склади візерунок»;
 • «Дроби»;
 • «Склади квадрат»;
 • «Рамки і втулки Монтессорі».

Принцип цих ігор досить простий. Найголо­вніше — послідовно рухатися від простого до склад­ного. Спосіб гри залежить від віку і рівня роз­витку дитини. У дітей раннього віку (1,5—2 роки) розвинена здатність копіювати, вони полюбля­ють робити так, як дорослі. Дрібні речі, маленькі малюнки їх не приваблюють. Тому Нікітіни про­понують для дітей раннього віку гру «Кольорові кубики». У процесі гри дитина отримує уявлен­ня про колір, форму, кількість («один —багато»); учиться вибирати для будування стільки кубиків, скільки потрібно, надавати кубикам потрібне по­ложення.

Побудувавши одну модель, можна перехо­дити до наступної.

Якщо дитина засвоїла цю гру, можна запро­понувати нову, складнішу.

Для 2—3 років Нікітіни пропонують гру «Скла­ди візерунок». Для гри застосовують комплект із 16 кубиків, грані яких розфарбовані в різні ко­льори.

Етап 1: роздивитися кубики й назвати ко­льори.

Етап 2: обрати візерунок для викладання.

Етап 3: полічити, скільки кубиків певного ко­льору потрібно для викладання візерунка.

Етап 4: вибрати кубики, що потрібні для візе­рунка.

Етап 5: надати цим кубикам положення, яке вони займають у візерунку.

Спочатку дитина повторює все за дорослим, а потім починає викладати візерунок самостійно й іноді створювати свої візерунки.

Якщо дитина засвоїла цю гру, за тиждень-два пропонуємо нову гру «Склади квадрат». Для цієї гри застосовують розрізані на різні час­тини квадрати. Залежно від рівня складності, квадрат складається із 2—3,4—5 або 6—7 частин.

У процесі гри діти отримують уявлення про геометричні фігури, колір, розмір, кількість.

Крім того, на практиці засвоюють поняття «час­тина» і «ціле».

Етап 1. розглянути і назвати фігуру.

Етап 2. назвати колір фігури.

Етап 3: полічити частини квадрата.

Етап 4: роздивитися кожну частину, визначи­ти її розмір і місце у квадраті.

Етап 5: із частин скласти цілу фігуру.

Етап 6: перевірити за зразком.

Для дітей молодшого дошкільного віку (5 років) пропонують гру «Куточки». Для гри ви­користовують 27 різнокольорових кубиків, склеє­них по з так, що утворюється куточок певного кольору. З цих деталей можна викладати моделі й фігури, контури букв, цифри.

Можна влаштовувати змагання, хто швидше складе певну фігуру. Гра розвиває логічне мис­лення, кмітливість, конструкторські здібності, фантазію, просторову уяву, ознайомлює дітей з різними геометричними формами, розвиває кольоросприйняття, дрібну моторику.

У процесі гри дитина вирішує одночасно різні завдання:

• визначає, скільки куточків потрібно для по­будови моделі;

• надає куточкам положення, яке вони зай­мають у моделі;

• обирає, поєднує й розташовує кольори від­повідно до моделі.

Спочатку діти виконують прості завдання із 2—3 куточків, далі завдання поступово усклад­нюються.

1. Згрупувати куточки за кольором, назвати кольори.

2. Полічити, скільки вийшло груп.

3. Полічити, зі скількох кубиків складається один куточок

4. Скласти стільчик, диванчик.

5. Скласти цифру або букву.

6. Скласти фігуру протягом визначеного часу.

7.3 дев'яти куточків скласти літак.

8. Придумати свої споруди, моделі.

Для дітей старшого дошкільного віку можна використати гру «Кубики для всіх», або «Чудо-куб». Для гри використовують 7 фігурок різних кольорів. Гра спрямована на розвиток мислення за допомогою просторових образів та об'ємних фігур. Дитина вчиться комбінувати їх. Із фігур можна складати багато різних моделей або при­думувати різні варіанти складання однієї моделі. Дитина вчиться міркувати і прагне самостійно знаходити шляхи розв'язання завдань.

Етап 1: обрати малюнок-завдання й розди­витися його. Визначити, скільки фігурок і якого кольору потрібно.

Етап 2: визначити, як фігури розташовані в моделі.

Етап 3: надати фігурам певне положення.

Кiлькiсть переглядiв: 5456